Portmade en Customs support

Customs Support versterkt Europese aanwezigheid met overname Portmade Groep.

MARTIJN RIJK (Marketing Manager) 12/07/2022

PREFER TO READ IN ENGLISH? OR IN FRENCH?

Customs Support, de nummer één digitale douane-expediteur in Europa, kondigt de overname aan van Portunes, beter bekend als Portmade. Met deze overname onderstreept Customs Support het belang van brede douanekennis en lokale aanwezigheid met strategische kantoren dicht bij klanten in de belangrijkste logistieke hotspots in België en Nederland.

Over Portmade

Portmade, opgericht in 1996, is de toonaangevende douane service broker, met waardevolle wereldwijde kennis en ervaring in logistiek en douane activiteiten. Vanuit haar thuishavens in België en Nederland biedt Portmade douaneformaliteiten en -aangiften, douaneconsultancy, digitale douaneoplossingen en gasmeting en gasvrij-certificering. Het toegewijde team van meer dan 50 medewerkers werkt nauw samen met klanten en biedt jarenlange expertise, douanespecialisme en ondersteuning bij douane gerelateerde aangiften binnen de Benelux. Onder de vele jarenlange klanten bevinden zich rederijen, scheepsagenturen, terminals, logistieke dienstverleners en grote vervoerders en verladers.

Portmade is een pionier op het gebied van digitaal douanezaken doen en heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in digitalisering om de kwaliteit te verhogen, de bedrijfsvoering te optimaliseren en de procedures nog efficiënter te maken. Het team van Portmade is ervaren en goed opgeleid. Het senior management team is actief in diverse lokale, nationale en internationale belangenorganisaties zoals Forward Belgium, Nationaal Douane Forum, Alfaport en CLECAT. Portmade is zowel AEO (Authorised Economic Operator) als ISO 9001:2015 gecertificeerd.

“De mogelijkheid om toe te treden tot Customs Support, de digitale leider in douane-expeditie, zal onze klanten meer mogelijkheden bieden in digitale douane-oplossingen en een bredere toegang tot douanekennis in Europa. Klanten zullen profiteren van state-of-the-art digitale oplossingen voor douanediensten in heel Europa. Met de gecombineerde kennis van de teams van Portmade en Customs Support kunnen wij onze klanten uitgebreide douanekennis bieden!”
– Jef Hermans, algemeen directeur van de Portmade Groep.

“Met Portmade breiden we onze aanwezigheid in de Benelux uit. Het team van Jef is ambitieus, goed opgeleid en ervaren op het gebied van douane, consulting en gasanalyse en zal een grote meerwaarde betekenen voor zowel onze klanten als onze organisatie. Samen met de Belgische en Nederlandse teams zullen we onze klanten douanediensten op maat blijven aanbieden op achttien locaties in België en Nederland. Wereldwijde douane-expertise, lokale aanwezigheid!”
– Frank Weermeijer, CEO van Customs Support Group

Over Customs Support Group:

Customs Support Group, met het hoofdkantoor in Nederland, is Europa’s grootste onafhankelijke, digitale en neutrale leverancier van douanediensten met >1.250 toegewijde douaneprofessionals die jaarlijks meer dan 12.000 klanten bedienen. Met ons uitgebreide dienstenaanbod en digitale mogelijkheden ondersteunen wij onze klanten voortdurend bij het maximaliseren van de naleving van de regelgeving, het bereiken van operationele efficiëntie, het optimaliseren van invoerrechten, het plannen van douanerechten en voortdurende ontwikkeling voor een voortdurend veranderend douanelandschap.

Naast de traditionele makelaardij en digitale diensten biedt Customs Support Group douaneadviezen en gasmeetdiensten. Het bedrijf is momenteel actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Italië, Ierland, Finland, Zweden en Zwitserland.

In Europa bedient Customs Support Group vele grensoverschrijdende klanten in verschillende sectoren, zoals de automobielindustrie, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, en nog veel meer. Customs Support is de nummer één in digitale douane en investeert aanzienlijk in de digitalisering van het douaneproces.

Voor meer informatie kun je terecht op https://www.customssupport.com/

Over Castik Capital:

Castik Capital S.à r.l. (“Castik Capital”) beheert investeringen in private equity. Castik Capital is een Europese Private Equity firma, die significante eigendomsposities verwerft in Europese private en publieke bedrijven, waar lange termijn waarde kan worden gegenereerd door actieve partnerships met management teams.

Castik Capital, opgericht in 2014, is gevestigd in Luxemburg en richt zich op het identificeren en ontwikkelen van investeringsmogelijkheden in heel Europa. De investeringen worden gedaan door het in Luxemburg gevestigde fonds, EPIC II SLP. De adviseur van Castik Capital S.à r.l. is Castik Capital Partners GmbH, gevestigd in München.

Indien je eigenaar bent van een douane-, gasmeet- of ander aanverwant dienstverlenend bedrijf en meer wilt weten over de mogelijkheden van aansluiting van jouw bedrijf bij Customs Support, neem dan contact op met Sebastian Ootjers – Director M&A and Corporate Development op sebastian.ootjers@customssupport.com.

Voor vragen kun je contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communicatie via marketing@customssupport.com.


Customs Support strengthens European presence with acquisition of Portmade Group.

Customs Support, the number one digital customs broker in Europe, announces the acquisition of Portunes, better known as Portmade. With this acquisition Customs Support emphasizes the importance of broad customs knowledge and local presence with strategic offices close-by clients in the most important logistics hotspots in Belgium and The Netherlands.

About Portmade

Portmade, started in 1996, is the leading customs service broker, providing valuable global knowledge and experience in logistics and customs activities. From its home ports in Belgium and the Netherlands, Portmade offers customs formalities and declarations, customs consulting, digital customs solutions and gas measurement and gas-free certification. The dedicated team of over 50 employees works closely together with clients and offers years of expertise, customs specialism and support in customs related declarations within the Benelux. Among the many long-standing clients are shipping companies, shipping agencies, terminals, logistics service providers and large carriers and shippers.

Portmade is a pioneer in digital customs business and has, over the past few years, put a lot of effort into digitalisation to increase quality, optimise operations and make procedures even more efficient. The team of Portmade is experienced and well-educated. The senior management team is active in various local, national, and international interest groups such as Forward Belgium, National Customs Forum, Alfaport and CLECAT. Portmade is both AEO (Authorised Economic Operator) and ISO 9001:2015 certified.

“The opportunity to join Customs Support, the digital leader in customs brokerage, will bring our clients more possibilities in digital customs solutions and a broader access to customs knowledge in Europe. Clients will benefit from state-of-the-art digital solutions for customs services throughout Europe. With the combined knowledge of the teams of Portmade and Customs Support we can offer our clients extensive customs knowledge!
 – Jef Hermans, Managing Director of Portmade Group.

“With Portmade we expand our presence in the Benelux. The team of Jef is ambitious, well-educated, and experienced in customs, consulting and gas analysis and will bring extensive value to both our clients and organisation. Together with the Belgian and Dutch teams we will continue offering clients tailored customs services in eighteen locations in Belgium and The Netherlands. Global customs expertise, local presence!”
– Frank Weermeijer, CEO of Customs Support Group

About Customs Support Group:

Headquartered in the Netherlands, Customs Support Group is Europe’s leading independent, digital and neutral provider of customs services employing >1,250 dedicated customs professionals serving over 12,000 customers annually. Through our extensive service offering and digital capability, we consistently support our customers in maximising regulatory compliance, achieving operational efficiencies, import duty optimisation, duty planning, and ongoing development for a constantly shifting customs landscape.

In addition to traditional brokerage and digital services, Customs Support Group offers customs consulting and gas measurement services. The company is currently active in the Netherlands, Belgium, Germany, France, United Kingdom, Poland, Italy, Ireland, Finland, Sweden and Switzerland.

In Europe, Customs Support Group serves many cross-border clients in several industries such as automotive, food and beverage, and many more. Customs Support is the number one in digital customs and invests substantially in the digitalisation of the customs process.

For more information, please visit https://www.customssupport.com/

About Castik Capital:

Castik Capital S.à r.l. (“Castik Capital”) manages investments in private equity. Castik Capital is a European Private Equity firm, acquiring significant ownership positions in European private and public companies, where long-term value can be generated through active partnerships with management teams.
Founded in 2014, Castik Capital is based in Luxembourg and focuses on identifying and developing investment opportunities across Europe. Investments are made by the Luxembourg-based fund, EPIC II SLP. The advisor to Castik Capital S.à r.l. is Castik Capital Partners GmbH, based in Munich.

If you are the owner of a customs brokerage, gas measurement or other related services business and would like to know more about the possibilities of your business joining Customs Support, please contact Sebastian Ootjers – Director M&A and Corporate Development at sebastian.ootjers@customssupport.com.

If you have any questions, please refer to our Marketing & Communications department at marketing@customssupport.com.


Customs Support renforce sa présence en Europe avec l’acquisition du groupe Portmade.

Customs Support, le courtier en douane numérique numéro un en Europe, annonce l’acquisition de Portunes, plus connu sous le nom de Portmade. Avec cette acquisition, Customs Support souligne l’importance d’une connaissance approfondie de la douane et d’une présence locale avec des bureaux stratégiques proches des clients dans les principaux centres logistiques de Belgique et des Pays-Bas.

À propos de Portmade

Portmade, créé en 1996, est le principal courtier en services douaniers, offrant des connaissances et une expérience mondiales précieuses dans les activités logistiques et douanières. Depuis ses ports d’attache en Belgique et aux Pays-Bas, Portmade propose des formalités et déclarations douanières, des conseils en matière de douane, des solutions douanières numériques ainsi que des mesures de gaz et des certifications sans gaz. L’équipe dédiée de plus de 50 employés travaille en étroite collaboration avec les clients et offre des années d’expertise, de spécialisation douanière et de soutien dans les déclarations liées à la douane au sein du Benelux. Parmi les nombreux clients de longue date figurent des compagnies maritimes, des agences maritimes, des terminaux, des prestataires de services logistiques et de grands transporteurs et chargeurs.

Portmade est un pionnier dans le domaine de la douane numérique et a, au cours des dernières années, consacré beaucoup d’efforts à la numérisation afin d’accroître la qualité, d’optimiser les opérations et de rendre les procédures encore plus efficaces. L’équipe de Portmade est expérimentée et bien formée. L’équipe de direction est active dans divers groupes d’intérêt locaux, nationaux et internationaux tels que Forward Belgium, National Customs Forum, Alfaport et CLECAT. Portmade est à la fois certifié OEA (opérateur économique agréé) et ISO 9001:2015.

“L’opportunité de rejoindre Customs Support, le leader numérique du courtage en douane, apportera à nos clients plus de possibilités en matière de solutions douanières numériques et un accès plus large aux connaissances douanières en Europe. Les clients bénéficieront de solutions numériques de pointe pour les services douaniers dans toute l’Europe. Grâce aux connaissances combinées des équipes de Portmade et de Customs Support, nous pouvons offrir à nos clients des connaissances douanières étendues !
– Jef Hermans, directeur général du groupe Portmade.

“Avec Portmade, nous étendons notre présence au Benelux. L’équipe de Jef est ambitieuse, bien formée et expérimentée en matière de douane, de conseil et d’analyse de gaz et apportera une grande valeur à nos clients et à notre organisation. Avec les équipes belges et néerlandaises, nous continuerons à offrir à nos clients des services douaniers sur mesure sur dix-huit sites en Belgique et aux Pays-Bas. Une expertise douanière mondiale, une présence locale !
– Frank Weermeijer, PDG de Customs Support Group

À propos de Customs Support Group :

Basé aux Pays-Bas, Customs Support Group est le premier fournisseur indépendant, numérique et neutre de services douaniers en Europe, employant >1 250 professionnels des douanes dévoués au service de plus de 12 000 clients par an. Grâce à notre offre de services étendue et à notre capacité numérique, nous aidons constamment nos clients à maximiser la conformité réglementaire, à atteindre une efficacité opérationnelle, à optimiser les droits d’importation, à planifier les droits et à assurer un développement continu pour un paysage douanier en constante évolution.

Outre le courtage traditionnel et les services numériques, Customs Support Group propose des services de conseil en douane et de mesure du gaz. L’entreprise est actuellement active aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Pologne, en Italie, en Irlande, en Finlande, en Suède et en Suisse.

En Europe, Customs Support Group sert de nombreux clients transfrontaliers dans plusieurs secteurs tels que l’automobile, l’alimentation et les boissons, et bien d’autres encore. Customs Support est le numéro un de la douane numérique et investit considérablement dans la numérisation du processus douanier.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.customssupport.com/.

À propos de Castik Capital :

Castik Capital S.à r.l. (” Castik Capital “) gère des investissements en capital-investissement. Castik Capital est une société de capital-investissement européenne, qui acquiert des positions de propriété importantes dans des entreprises privées et publiques européennes, où la valeur à long terme peut être générée par des partenariats actifs avec les équipes de direction.

Fondée en 2014, Castik Capital est basée au Luxembourg et se concentre sur l’identification et le développement d’opportunités d’investissement à travers l’Europe. Les investissements sont réalisés par les fonds basés au Luxembourg, EPIC II SLP. Le conseiller de Castik Capital S.à r.l. est Castik Capital Partners GmbH, basé à Munich.

Si vous êtes propriétaire d’une entreprise de courtage en douane, de mesure de gaz ou d’autres services connexes et que vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités d’adhésion de votre entreprise à Customs Support, veuillez contacter Sebastian Ootjers – Director M&A and Corporate Development à l’adresse sebastian.ootjers@customssupport.com.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à notre département Marketing & Communications à l’adresse marketing@customssupport.com.