PRIVACY STATEMENT

Privacyverklaring
Portmade NV, Portmade Customs nv, Port@pp nv allen gevestigd Noorderlaan 111 – 2030 Antwerpen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Portmade NV, Portmade Customs nv, Port@pp nv met uw persoonsgegevens omgaan.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om volgende redenen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. Het afhandelen van uw betaling
 3. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor events
 4. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 5. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 6. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 7. Om documenten bij u af te leveren
  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  § Voor- en achternaam
  § Geslacht
  § GSM/Telefoonnummer
  § E-mailadres
  § Adres
  § Functie
  § Taal
  § Contacthistoriek

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader
van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij de onderneming op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Portmade NV, Portmade Customs nv, Port@pp nv bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider MailChimp, Eventbrite of de CRM tool TeamLeader of onze professionele dienstverleners zoals auditors, marketingbureau’s of advocaten).
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, dragen Portmade NV, Portmade Customs nv, Port@pp nv geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Portmade NV, Portmade Customs nv, Port@pp nv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@portmade.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@portmade.com
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en)
van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.